Kućni red sportske dvorane Marino Cvetković

Kućni red odnosi se na sve korisnike i posjetitelje sportske dvorane Marino Cvetković (u nastavku teksta: objekt).

Korisnici i posjetitelji dvorane, uključujući i posjetitelje ugostiteljskog objekta, mogu boraviti u objektu: samo za vrijeme radnog vremena objekta.
Radi sigurnosti svih korisnika i posjetitelja, u prostoru objekta zabranjeno je:

 •     pušenje u svim prostorima objekta
 •     ulaženje alkoholiziranih osoba
 •     unošenje oružja te sredstava, opreme, lako zapaljivih materijala i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju te ugrožavati ljude i imovinu
 •     unošenje staklenih i drugih lomljivih predmeta
 •     konzumiranje hrane i pića, osim u prostoru ugostiteljskog objekta
 •     uvođenje kućnih ljubimaca
 •     trčanje u svim prostorima, osim u prostoru borilišta
 •     presvlačenje i odlaganje odjeće na tribinama
 •     preskakanje tribina

dozvoljeno je:

 •     fotografiranje i snimanje, uz dozvolu uprave dvorane ili organizatora događanja

Organizirane grupe korisnika moraju imati voditelja, trenera ili instruktora koji preuzima
odgovornost za njih i ima sljedeće obaveze:

 •     na recepciji dočekuje sve korisnike iz svoje grupe
 •     na recepciji za grupu dobiva razmještaj za korištenje sportskih i pratećih prostora objekta te vodi grupu u sportske i prateće prostore
 •     osigurava red i disciplinu u grupi te upozorava članove grupe na pridržavanje odredbi kućnog reda
 •     komunicira u ime grupe s osobljem objekta
 •     po okončanju korištenja objekta vodi grupu do recepcije i odjavljuje korištenje
 •     osigurava da članovi grupe u borilište ulaze samo u čistoj sportskoj obući, namijenjenoj isključivo za treninge/utakmice

Za vrijeme treninga na borilištima dvorane mogu boraviti samo sportaši, treneri i službene osobe u sportskoj opremi koju koriste isključivo za vrijeme boravka na borilištima dvorane. Sve druge osobe koje prisustvuju treninzima dužne su koristiti isključivo sjedeća mjesta na ophodu gledališta.

Ne preporuča se u prostor objekta unositi vrijedne predmete, jer uprava dvorane ne odgovara za nestanak osobnih stvari korisnika ili nastanak štete na njima.

Upute osoblja objekta obavezne su za sve korisnike i posjetitelje, a osobe koje ih ne poštuju mogu biti udaljene iz objekta.

Objekt je pod video nadzorom 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Rules of the Marino Cvetković Sports Hall

These rules apply to all users and visitors of the Marino Cvetković Sports Hall (hereinafter: the Facility).

The users and visitors to the Facility, including visitors to the restaurant, may stay in the Hall only during opening hours.

For the safety of all users and visitors, the following activities are prohibited in the Hall:

 • smoking in all areas of the Facility
 • admission of people in the state of drunkenness
 • bringing weapons and any tools, equipment, highly flammable materials and devices that can cause fire or explosion and endanger people and property
 • bringing glass and other fragile objects
 • consumption of food and beverages, except in the restaurant
 • bringing pets
 • running in all areas, except in the sports courts
 • changing clothes and leaving clothes on the stands
 • jumping over seats

It is allowed:

 • taking photographs and video recordings with the permission of the Hall administration or event organiser

Organised groups of users must have a guide, trainer or instructor who resumes: 

responsibility for them and has the following obligations:

 • waits for all members of the group at the reception
 • receives instruction for the use of the sports and other premises at the reception and guides the group into sports and other areas
 • maintains order and discipline in the group and warns members of the group to abide by the rules
 • communicate with the personnel of the Facility on behalf of the group
 • after completing the activities, guides the group to the reception, and checks out
 • ensures that members of the group enter the sports courts only in clean sporting clothes, which is aimed exclusively at trainings or matches

During trainings, only athletes, trainers and officials may be present in the sports courts. They must wear sporting equipment that is used exclusively during their stay in the sports courts. Any other persons that attend to trainings are required to use the seats on the stands.

It is not recommended to bring any valuable items, because the management of the Facility is not responsible for the disappearance of personal items of the users or any damage to them.

Instructions given by the personnel are mandatory for all users and visitors. Any persons who do not respect these rules may be taken out of the Facility.

The Facility is under video surveillance 24 hours a day, 7 days a week.